Normatīvie akti

 1. Likums “Par pašvaldībām”
 2. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
 3. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums
 4. Publisko iepirkumu likums
 5. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
 6. Deleģēšanas līgums
 7. Statūti
 8. Ierobežotas pieejamības informāciijas saraksts
 9. Sabiedrības ētikas kodekss
 10. Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Sabiedrībā
 11. Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi, ja ziņojums tiek iesniegts par Domes kapitālsabiedrības valdes locekli
 12. Trauksmes celšanas mehānisms Sabiedrībā
 13. Trauksmes celeja ziņojuma veidlapa
 14. Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns
 15. Rīcības plāns COVID-19 izplatību iespējamas inficēšanās un atklāšanas gadījumā Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana – D”
 16. Noteikumi par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana – D” COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanu