Normatīvie akti

 1. Epidemioloģiskās drošības prasības COVID – 19 izplatības ierobežošanai
 2. Likums “Par pašvaldībām”
 3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
 4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums
 5. Publisko iepirkumu likums
 6. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
 7. Deleģēšanas līgums
 8. Statūti
 9. Ierobežotas pieejamības informāciijas saraksts
 10. Sabiedrības ētikas kodekss
 11. Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Sabiedrībā
 12. Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi, ja ziņojums tiek iesniegts par Domes kapitālsabiedrības valdes locekli
 13. Trauksmes celšanas mehānisms Sabiedrībā
 14. Trauksmes celeja ziņojuma veidlapa
 15. Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns
 16. Rīcības plāns COVID-19 izplatību iespējamas inficēšanās un atklāšanas gadījumā Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana – D”
 17. Noteikumi par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana – D” COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanu