Normatīvie akti

 1. Epidemioloģiskās drošības prasības COVID – 19 izplatības ierobežošanai
 2. Pašvaldību likums
 3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
 4. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums
 5. Publisko iepirkumu likums
 6. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
 7. Deleģēšanas līgums
 8. Vienošanās par 2017.gada 31.janvāra Deleģešanas līguma izmaiņām
 9. Statūti
 10. Ierobežotas pieejamības informāciijas saraksts
 11. Sabiedrības ētikas kodekss
 12. Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Sabiedrībā
 13. Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi, ja ziņojums tiek iesniegts par Domes kapitālsabiedrības valdes locekli
 14. Trauksmes celšanas mehānisms Sabiedrībā
 15. Trauksmes celeja ziņojuma veidlapa
 16. Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns
 17. Rīcības plāns COVID-19 izplatību iespējamas inficēšanās un atklāšanas gadījumā Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana – D”
 18. Noteikumi par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana – D” COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanu