Atalgojuma politikas principi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-D” (turpmāk-Sabiedrība)
atalgojuma politikas principi

 

Saskaņā ar līkuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 58.panta prasībām Sabiedrībai ir pienākums publiskot savā mājaslapā internetā atalgojuma politikas principus.

 1. Atalgojuma politika

Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt Sabiedrības darbinieku atalgojuma pamatprincipus. Sabiedrības politika atalgojuma jomā – saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017.-2020.gadam, noteikto darbības mērķu, attīstības virzienu un uzdevumu izpildi. Atalgojuma politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem. Politiku nepiemēro Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai.

 1. Atalgojuma politikas uzdevumi un pamatprincipi

Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt atalgojuma veidošanas sistēmu Sabiedrībā, kas nodrošinātu Sabiedrības attīstību šādos galvenajos virzienos:

 • infrastruktūra – attīstība šajā virzienā ir vērsta uz iecirkņu infrastruktūras tehnoloģiskās modernizācijas nodrošināšanu;
 • tehnoloģiskā attīstība – attīstība šajā virzienā ir vērsta uz tehnoloģiju modernizēšanu, inteliģentu vadības un ekspertu sistēmu nodrošināšanu un efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešanu;
 • klientu apkalpošana un pakalpojumu sniegšana – attīstība šajā virzienā ir vērsta uz klientu apkalpošanas procesa centralizāciju, elastīgu, mērķtiecīgu un uz rezultātiem balstītu materiālu resursu vadību un plānošanu, sistemātisku un augstāk kvalificēta personāla apmācību;
 • efektivitātes uzlabošana – attīstība šajā virzienā ir vērsta uz uzņēmuma saimnieciskās darbības, t.sk. strādājošo darba efektivitātes paaugstināšanu.

2.1. Sabiedrības atalgojuma politikas pamatprincipi:

 • nodrošināt darbiniekiem atalgojuma līmeni, kas ir atbilstošs Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējam līmenim (mediānai).
 • nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus ar ilgtermiņa perspektīvu;
 • nodrošināt atalgojumu līmeņu saskaņotību;
 • nodrošināt atalgojuma sasaisti ar Sabiedrības iecirkņu (struktūrvienību) darbības rezultātiem un darbinieka individuāliem sasniegumiem;
 • nodrošināt izmaksu efektivitāti;
 • veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu (jaunu tehnoloģiju apguvi, jaunu darba organizācijas metožu ieviešanu, vairāku amatu apguvi u.t.t.);
 • veicināt un apbalvot labu darba sniegumu;
 • atsevišķos gadījumos “atslēgas” darbiniekiem, kuriem ir specifiskas kompetences, darba tirgū pieprasītas vai retas zināšanas un pieredze un kuri sniedz būtisku ieguldījumu Sabiedrības stratēģijas realizēšanā, tiek nodrošināts atalgojuma līmenis, kas ir augstāks par Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējo līmeni (mediānu).
 1. Atalgojuma struktūra Sabiedrībā

Atalgojuma struktūru veido:

 • Atalgojuma nemainīgās daļa;
 • Akorda (gabaldarba) alga;
 • Atalgojuma mainīgā daļa.

3.1. Atalgojuma nemainīgā daļa

Atalgojuma sistēmas nemainīgā daļa ir mēneša darba alga vai stundas tarifa likme, kuru nosaka, pamatojoties uz amatam piešķirto amata grupu, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām. Sabiedrībā ir noteiktas  amatu grupas. Katrai amatu grupai ir noteikts darba algas (mēneša darba algas vai stundas tarifa likmes) minimālais un maksimālais līmenis (diapazons jeb intervāls). Darba algas apmēru konkrētam darbiniekam nosaka attiecīgajai amata grupai paredzētā darba algas intervāla ietvaros, ņemot vērā darbinieka individuālās kompetences (pieredzi nozarē un Sabiedrībā, izglītību, specifiskās prasmes u.t.t.).

3.1.Akorda (gabaldarba) alga

Akorda (gabaldarba) alga tiek aprēķināta par paveikto darba apjomu, balstoties uz akorddarba (gabaldarba) izcenojumiem, ņemot vērā darbu sarežģītības pakāpi un apstākļus. Akorda algas sistēma Sabiedrībā tiek piemērota, darbiniekiem, kuru darba procesu ir iespējams normēt, nosakot laika normas un akorddarba izcenojumus (kapracim un traktortehnikas vadītājam). Akorddarba (gabaldarba) izcenojums ir darba samaksa par vienas atsevišķas vai kompleksas darba vienības veikšanu pie pilnīga tehniskā nodrošinājuma un normālos slodzes un apkārtējās vides apstākļos.

3.2. Atalgojuma mainīgā daļa

Atalgojuma mainīgo daļu nosaka papildus atalgojuma nemainīgajai daļai atbilstoši noteiktā laika periodā sasniegtajiem darba rezultātiem.

Atalgojuma sistēmas mainīgo daļu veido:

 • piemaksas, prēmijas, naudas balvas, ikgadējā atvaļinājuma un kvalitātes piemaksas, kuras nosaka, pamatojoties uz Darba likumu, saskaņotājiem Sabiedrības dalībnieku sapulcē Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākiem nosacījumiem pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālie apmēri, kā arī citiem ierobežojošiem nosacījumiem, Darba koplīgumu un Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Sabiedrības darba kārtības noteikumi

Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi

Informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām