Finanšu un nefinanšu mērķi

Nefinanšu mērķi

  1. Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu pilsētas zaļo zonu (kapsētu, parku, skvēru) sakoptību, publisko teritoriju apgaismojumu un tīklu tehniskās infrastruktūras apkalpošanu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, ceļu apsaimniekošanu, klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu un to uzturēšanu dzīvnieku patversmē, ārtelpas elementu izbūvi un uzturēšanu, stihisko seku un avārijas situāciju operatīvu  likvidēšanu;
  2. Nodrošināt pakalpojumu paplašināšanu un pieejamību, ieviešot un attīstot progresīvas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei;
  3. Nodrošināt personāla kompetenču attīstību un pēctecību, uzlabot darba produktivitāti;
  4. Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā. 

Stratēģisko mērķu īstenošanai Sabiedrība attīstīs šādus komercdarbības  politikas virzienus:

  • Radošs un efektīvs darbs, iesaiste vietējos projektos;
  • Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana;
  • Prakses iespēju veicināšana studējošiem jauniešiem, lai piesaistītu jaunos topošos inženiertehnisko zinātņu, būvniecības un vides speciālistus;
  • Sabiedrības atpazīstamības veicināšana;
  • Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana, lai uzlabotu darba ražīgumu un efektivitāti;
  • Darbinieku darba apstākļu uzlabošana. 

Finanšu  mērķi

Līdzekļu efektīva un lietderīga izmantošana, Sabiedrības apgrozījuma palielināšanos 2017.-2020. gadā, ņemot vērā pasākumus, kas paredzēti Daugavpils pilsētas attīstības programmā ”Mana pils – Daugavpils” 2014-2020.gadam.