Finanšu un nefinanšu mērķi

Nefinanšu mērķi

  1. Nodrošināt kvalitatīvus labiekārtošanas un sadzīves pakalpojumus, atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pieprasījumam;
  2. Veicināt Daugavpils Ziemeļu indutriālās zonas attīstību, nodrošinot uzņēmejiem pieejamus pakalpojumus;
  3. Veicināt informācijas apmainu, izglītošanu vides un labiekārtošanas jautājumos;
  4. Nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību un savstrapējo komunikāciju;
  5. Pilnveidot kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.

Finanšu  mērķi

Nodrošināt uzņēmuma finanšu stabilitāti un rentablu darbību.

Sabiedrības vidējā termiņa mērķi ir vērsti uz turpmākas darbības efektivitātes paaugstināsanu, nodrošinot finanšu darbības stabiltiāti, spēju ātri pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastavēšanai un attīstībai.

Sabiedrības strateģiskās attīstības pamatvirzieni noteikti laika posmam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim.