Ziedojumi un dāvinājumi

SIA ”Labiekārtošana-D” kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu.  SIA ”Labiekārtošana-D” neveic ziedošanu (dāvināšanu).